<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY>
<DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri,sans-serif">Giê<BR><BR>Được gửi từ Windows Phone của tôigiê</DIV></DIV></BODY></HTML>